Zápis zmien do obchodného registra od 1. januára 2025

Prehľad základných noviniek týkajúcich sa zápisu zmien do obchodného registra od 1. januára 2025.

Ako sme už informovali v článku Rýchlejšie založenie s.r.o. od 1. novembra 2023 počnúc novembrom 2023 je možné podať návrh na prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným u notára. Hlavnou výhodou tohto zápisu je rýchlosť celého procesu. Na rozdiel od zápisu údajov súdmi, kedy možno o zápis žiadať iba na registrovom súde podľa sídla spoločnosti, v prípade založenia s.r.o. cez notára si môže podnikateľ vybrať ktoréhokoľvek notára bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Od 1. januára 2025 bude v súlade s vyhláškou MSSR č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom, možné prostredníctvom notára realizovať tiež ďalšie služby spojené so zápisom údajov a zápisom zmien zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach do obchodného registra, ako aj s výmazom zapísaných údajov z obchodného registra. Pokiaľ potrebujete mať zmeny zapísané čo najskôr, odporúčame od 1. januára 2025 využiť práve túto možnosť.

Kto a v akej lehote je povinný nahlásiť zmeny?

Pokiaľ vo vašej s.r.o. nastali zmeny, ktoré treba registrovať do Obchodného registra, má zodpovednosť za ohlásenie všetkých zmien konateľ. Návrh na zápis zmien je konateľ povinný podať v lehote tridsiatich dní, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, ktorý je uvedený v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti, alebo dňa kedy nastali účinky právnej skutočnosti, ktorá mala za následok zmenu údajov. V tejto tridsaťdňovej lehote nemusia byť zmeny v obchodnom registri aj reálne vykonané, postačuje ak v tejto lehote konateľ podá návrh na vykonanie zmien.

A aké sú najčastejšie zapisované zmeny údajov do obchodného registra?

- Zmena obchodného mena alebo sídla spoločnosti

- Rozšírenie predmetu podnikania o nové činnosti

- Zmena v osobe konateľa spoločnosti

- Zmena v osobe spoločníka spoločnosti

- Zmena osobných údajov konateľov a spoločníkov

Pri každej z týchto zmien je potrebné spolu s návrhom na zápis zmien priložiť viaceré prílohy ustanovené vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., s ktorých vypracovaním vám radi pomôžeme.

Pri návrhu na zmenu alebo doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby do obchodného registra je s účinnosťou od 01.04.2024 súdny poplatok vo výške 50 eur. Keďže súdny poplatok vo výške 50 eur sa platí za doplnenie akéhokoľvek počtu zapisovaných zmien, je dobré dopredu si rozmyslieť, aké všetky zmeny sa idú v spoločnosti realizovať, aby sa zápis všetkých požadovaných zmien podal v jednom návrhu.

V prípade, ak máte záujem využiť právne služby našej advokátskej kancelárie v súvislosti so zápisom zmien do obchodného registra, pokojne nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára a vášmu dopytu sa budeme bezodkladne venovať.

No items found.
No items found.