GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Klienti advokátskej kancelárie

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ochrana Vášho súkromia sú pre našu spoločnosť mimoriadne dôležité a preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Týmto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HALADA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Kapitulská 21, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18942/T, IČO: 36 669 661, konajúci: JUDr. Andrej Halada, advokát a konateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mailový kontakt: kancelaria@akvh.sk telefonický kontakt: 033/ 535 45 67

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci informačného systému: KLIENTI ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE za účelom plnenia práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb. V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zmluva o poskytovaní právnych služieb (čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom výkonu povolania advokáta v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, podľa ktorého Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom. V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákon (čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom informovania existujúcich klientov o právnych novinkách, o ponuke služieb Prevádzkovateľa a pod. (priamy marketing voči existujúcim klientom) a za účelom obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa. V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR). Prevádzkovateľ zároveň informuje, že na takéto spracúvanie osobných údajov nie je potrebný súhlas zo strany dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o klientoch, ich zástupcoch a ďalších fyzických osobách (ako napr. účastník zmluvy, protistrana v súdnom konaní a pod).

Aké osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby Prevádzkovateľ mohol poskytovať právne služby v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb, aby dodržiaval svoje zákonné povinnosti a tiež aby chránil svoje oprávnené záujmy.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania:

Identifikačné údaje:

titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, fotokópia občianskeho preukazu, štátna príslušnosť, údaje o zdravotnom a rodinnom stave, podpis, identifikačné údaje na fyzickú osobu podnikateľa – obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo živnostenského registra

Kontaktné údaje:

telefónne číslo, mobilné číslo, faxové číslo, elektronická adresa

Ďalšie údaje:

číslo a IBAN bankového účtu

Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je zmluvnou i zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmlúv o poskytovaní právnych služieb a plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa zo zákona.

Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a spolupracujúci advokáti, a taktiež externé subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú a zabezpečujú rôzne služby, ako externý dodávateľ účtovných, archivačných, tlačových, poštových a IT služieb pre Prevádzkovateľa, daňoví poradcovia, Slovenská advokátska komora, právny zástupca a verejnoprávny orgán, v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo zmluvy.

Akú dobu uchovávame osobné údaje?

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania a plnenia práv a povinností, ktoré mu plynú zo zmlúv o poskytovaní právnych služieb a z výkonu postavenia advokáta v súlade zo zákonom do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich zo zmlúv o poskytovaní právnych služieb a zákona po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností – max. po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely len po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu informačných materiálov Prevádzkovateľa či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste klientom Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava Prevádzkovateľ priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť Prevádzkovateľa poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť Prevádzkovateľa odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje o klientoch aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Ak nie ste klientom Prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ najčastejšie získava od svojich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade Prevádzkovateľ o Vás môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a plneniu uzatvorených zmlúv

  • prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Akým spôsobom môžete uplatniť Vaše práva k osobným údajom?

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu HALADA & PARTNERS s.r.o., Kapitulská 21, 917 01 Trnava alebo elektronicky na e-mailovú adresu kancelaria@akvh.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude Prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás bude o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedá Prevádzkovateľ bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, Prevádzkovateľ môže od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Aktualizácia osobných údajov:

Cieľom Prevádzkovateľa je spracúvať iba aktuálne a presné osobné údaje. Informujte prosím Prevádzkovateľa o všetkých zmenách Vašich osobných údajov, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a to poštou na adresu HALADA & PARTNERS s.r.o., Kapitulská 21, 917 01 Trnava alebo elektronicky na e-mailovú adresu kancelaria@akvh.sk.