Podporujeme

Poznáte lepší zdroj dobra a lepší pilier pozitívnych hodnôt pre celú spoločnosť ale aj pre jednotlivca, než je kultúra? My nie. A preto kultúru a jej dedičstvo nezištne podporujeme.

Trnavská hudobná spoločnosť, občianske združenie

Trnavská hudobná spoločnosť, o.z. je združenie hudobných osobností a nadšencov hudobného života v jeho aktívnej i pasívnej forme. Cieľom združenia je uchovávať nehmotné kultúrne dedičstvo regiónu, osvetovou formou propagovať a podporovať menšinové hudobné žánre a svojimi aktivitami - organizáciou hudobných podujatí - napĺňať kultúrny život a voľnočasové aktivity obyvateľov mesta Trnava a okolia. Kultúra prináša do našej spoločnosti dobro a obohacuje každodenný život človeka. A to je dôvod, prečo je pre nás prioritou podporovať práve kultúru.

Osobitne chceme vyzdvihnúť festival DOBROFEST, ktorý v roku 2023 oslavoval svoj 26. ročník. Festival je venovaný rezofonickej gitare – dobro a pamiatke jej vynálezcu, slovenského rodáka Jána / Johna Dopyeru (1893-1988), ktorý vyrastal v Dolnej Krupej pri Trnave. Ako podporovateľ tejto výnimočnej akcie, ktorá je svojou históriou spätá s mestom Trnava a zároveň s unikátnym hudobným nástrojom dobro, pozývame všetkých milovníkov hudby a kultúry vôbec vypočuť si skutočne kvalitnú muziku aj v nadchádzajúcom ročníku, ktorý THS už aktívne pripravuje a my sme pri tom.

Naša kancelária poskytuje pre Trnavskú hudobnú spoločnosť pro bono komplexné právne poradenstvo súvisiace s organizáciou medzinárodných hudobných festivalov či registráciou ochranných známok. V rámci právneho poradenstva sa zaoberáme najmä otázkami splnenia verejnoprávnych podmienok pre organizovanie verejných kultúrnych podujatí, poradenstvom súvisiacim so získaním užívacieho práva k verejnému priestoru pre účely organizácie hudobných koncertov ako aj poradenstvom súvisiacim s autorskými odmenami pre vystupujúcich umelcov a s podmienkami uzatvárania hromadných licenčných zmlúv s organizáciami kolektívnej správy (napr. SOZA).

Bezplatné právne poradenstvo pre širokú verejnosť

Už niekoľko rokov si Slovenská advokátska komora (SAK) pripomína deň advokácie, ktorý sa viaže k dátumu 27.4.1990. Toho dňa totiž parlament prijal zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii, ktorým došlo k zriadeniu slovenskej advokátskej komory ako samostatnej stavovskej organizácie združujúcej advokátov.

Pravidelne je súčasťou tohto dňa aj poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v niekoľkých mestách na Slovensku. V Trnave sa do tejto akcie aktívne zapájajú aj členovia našej kancelárie. Možnosť tejto bezplatnej právnej pomoci doposiaľ využili už desiatky záujemcov, ktorí dopytovali rady v rozličných oblastiach práva: predovšetkým v rodinných, pracovných, či spotrebiteľských veciach alebo vo veciach týkajúcich sa nehnuteľností. V tejto službe vidíme veľký význam predovšetkým v tom, že občania, ktorí síce potrebujú právnu pomoc v určitých životných situáciách, no z nejakého dôvodu advokátsku kanceláriu nenavštívia, majú možnosť s advokátom nezáväzne svoj problém odborne skonzultovať a nadviazať prvý kontakt.