Rýchlejšie založenie s.r.o. od 1. novembra 2023

Pre veľkú časť podnikateľov je takmer nemožné vyhnúť sa kontaktu s obchodným registrom, či už pri samotnom vzniku obchodnej spoločnosti alebo počas existencie spoločnosti.

Vzhľadom na to, že podnikateľské prostredie sa v dôsledku rôznych faktorov a okolností neustále mení, vyvíja sa aj právna úprava obchodného registra, ktorá musí reagovať na nové požiadavky a výzvy v oblasti korporátneho prostredia.

Dôkazom je aj dlho očakávaná novela zákona o obchodnom registri, ktorá s účinnosťou od 1. novembra 2023 zavádza nový spôsob zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Do tohto dátumu bolo možné zapisovať údaje do obchodného registra iba prostredníctvom tzv. registrových súdov, s čím boli často spojené viaceré aplikačné problémy. Podľa súčasnej právnej úpravy možno návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným podať nielen prostredníctvom registrových súdov, ale aj prostredníctvom notárov.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť právne služby našej advokátskej kancelárie v súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným, o registráciu Vašej novej spoločnosti tak môže naša kancelária od 1. novembra 2023 požiadať vo Vašom mene nielen príslušný registrový súd, ale aj ktoréhokoľvek notára.

Formálne a obsahové náležitosti samotného návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sú aj v prípade registrácie prostredníctvom notára rovnaké, ako tomu bolo do účinnosti predmetnej novely. Rovnako aj samotný spôsob podávania návrhu na zápis zostal bezo zmeny, a teda zákon naďalej umožňuje len elektronické podanie návrhu prostredníctvom na to určených elektronických komunikačných kanálov. Novinkou je však skutočnosť, že v prípade, ak sa chce dať navrhovateľ pri registrovaní spoločnosti prostredníctvom notára v tomto konaní zastúpiť niekým iným ako svojím zamestnancom, jeho splnomocneným zástupcom môže byť len advokát alebo notár.

V čom spočíva hlavná výhoda zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom notára?

Za najväčšiu výhodu registrácie spoločnosti s ručením obmedzeným cez notára možno jednoznačne považovať rýchlosť procesu. Pri splnení všetkých podmienok, notár vykoná zápis spoločnosti do obchodného registra už do niekoľkých minút. Naproti tomu, zápis spoločnosti prostredníctvom registrového súdu trvá spravidla niekoľko dní (registrové súdy majú zákonom stanovenú lehotu dvoch pracovných dní, pričom však ani táto lehota na vykonanie zápisu nie zo strany súdu vždy dodržaná). Spôsob registrácie prostredníctvom notára sa teda javí ako vhodný najmä v prípade, ak potrebujete začať podnikať čo najskôr.

Koľko stojí registrácia spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom notára?

V prípade registrácie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom registrového súdu sa platí súdny poplatok vo výške 150,- EUR. Odmena notára za vykonanie zápisu spoločnosti do obchodného registra je o niečo vyššia, nakoľko v tomto prípade klient uhradí notárovi odmenu vo výške 180,- EUR (150,- EUR + DPH). Za mierne vyšší náklad však navrhovateľ dostane podstatne rýchlejší priebeh registračného konania.

Ak potrebujete pomôcť so založením Vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať.

No items found.
No items found.