Zmena výšky súdnych a správnych poplatkov od 1. apríla 2024

Od 1. apríla 2024 sa zásadným spôsobom mení výška súdnych a správnych poplatkov. Prečítajte si prehľad najdôležitejších zmien v tejto oblasti.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. decembra 2023 tzv. konsolidačný balíček  (hovorovo aj Lex konsolidácia), v rámci ktorého boli prijaté aj novely zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Novely oboch zákonov nadobudnú účinnosť odo dňa 01.04.2024. V tomto článku Vám predstavíme najvýznamnejšie zmeny v sadzbách poplatkov za v praxi najčastejšie podávané typy žalôb a návrhy na súd či najčastejšie úkony a konania pred správnymi orgánmi.

Podotýkame, že poplatky vyrubené za určité konania začaté pred účinnosťou noviel nebudú po dni účinnosti noviel navyšované, avšak ak poplatok nezaplatíte v momente, kedy vznikne poplatková povinnosť alebo ho nezaplatíte včas, teda v lehote podľa výzvy na zaplatenie, bude sadzba poplatku podliehať už novej právnej úprave.

Zmena poplatku zo žaloby alebo návrhu na začatie súdneho konania

Žalobca pri podávaní žaloby alebo návrhu na začatie súdneho konania platí súdny poplatok vo výške 6% z hodnoty konania alebo predmetu sporu. Podľa súčasne platnej právnej úpravy môže byť tento poplatok najmenej vo výške 16,50 eur, pričom najvyššou možnou sumou pri platení takéhoto poplatku je 16 596,50 eur, v obchodných veciach 33 193,50 eur. Zmenou, ktorú novely od 1.4.2024 zaviedli, je výška minimálneho a maximálneho poplatku (sadzba 6% z predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu ostáva zachovaná). Minimálna hodnota súdneho poplatku sa zvýši na 25 eur a najvyššia možná zaplatená suma na 25 000 eur, pri obchodných veciach až 50 000 eur. Aj pri spore s nepatrnou hodnotou si tak žalobca priplatí o 8,50 EUR viac.

V prípadoch, ak predmet konania nemožno oceniť peniazmi, napr. konanie o určenie neplatnosti zmluvy, sa súdny poplatok navýši o 40,50 EUR, a to zo sumy 99,50 eur na sumu 140 eur.

V prípade žaloby na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) sa výška poplatku z aktuálnej sadzby 165,50 eur zmení na sumu 250 eur. V prípade žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa aktuálne stanovená výška poplatku 66 eur zvýši na 100 eur.

Zmena poplatkov vo veciach obchodného registra

Mení sa taktiež výška poplatku pre návrhy na prvozápis alebo zmenu vo veciach obchodného registra. V prípade návrhov na prvozápis akciovej spoločnosti sa poplatok mení od apríla z pôvodných 375 eur na nových 550 eur, pre iné právnické osoby, napríklad pre spoločnosť s ručením obmedzeným, sa poplatok zmení z dnešných 150 eur na nových 220 eur. V prípade návrhu na prvozápis vo veciach organizačnej zložky podniku právnickej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby dochádza k totožnému zvýšeniu poplatkov zo 150 eur na 220 eur. Rovnaká výška poplatku je stanovená aj pre návrhy v súvislosti so zmenou právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva. Pri návrhu na zmenu alebo doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby do obchodného registra bude nová poplatková povinnosť vo výške 50 eur.

Zmena poplatku pre návrh na exekučné konanie

Za návrh na vykonanie exekúcie sa do konca marca 2024 platil súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Od apríla tohto roka sa však zvyšuje aj tento poplatok, a to na 25 eur.

Prehľad zmien súdnych poplatkov – porovnanie výšky poplatkov pred a po novele zákona o súdnych poplatkoch

Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili tabuľku, v ktorej porovnávame výšky poplatkov podľa súčasnej právnej úpravy a výšky poplatkov po 01.04.2024.

Zmeny v správnych poplatkoch

Aktuálne zmeny sa dotýkajú aj zákona o správnych poplatkoch.

Azda najčastejšie sa vyskytujúce správne poplatky sú poplatky za katastrálne konania. Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností si po od 1. apríla 2024 priplatíte o 51%, keďže poplatok sa zvyšuje na rovných 100 eur(pôvodne 66 eur). Pokiaľ požiadate kataster o urýchlení konanie, za takéto urýchlené konanie zaplatíte poplatok až vo výške 300 eur.

Súdne a správne poplatky v prípade elektronického podania

Ako zákon o súdnych poplatkoch, tak aj zákon o správnych poplatkoch obsahuje osobitnú úpravu výšky poplatkov v prípade, ak bolo podanie uskutočnené elektronickými prostriedkami. Platí pravidlo, že ak nie je určitý poplatok pri elektronickej forme podania za konkrétny úkon upravený osobitne, jeho výška je 50% zo sadzby poplatku stanovenej v sadzobníku toho ktorého zákona. Zníženie poplatku je však limitované, právna úprava platná do 31.03.2024 umožňuje zníženie výšky poplatku maximálne o 70 eur, od 01.04.2024 bude zníženie možné len o 50 eur. Táto limitácia sa však nevzťahuje na poplatok za urýchlené katastrálne konanie o vklade, kde sa poplatok v prípade elektronického podania znižuje o plnú polovicu (z 300 eur na 150 eur).

Prehľad zmien v poplatkovej povinnosti v katastrálnom konaní

V súvislosti s poplatkami v katastrálnom konaní sme pre Vás taktiež pripravili tabuľku s prehľadom najdôležitejších zmien a porovnaním výšky poplatkov.

Našim klientom ponúkame možnosť podávať podania na kataster či iný správny orgán elektronicky. Vďaka tomu viete ušetriť na správnom poplatku minimálne 50 %. V prípade návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností zároveň vieme dosiahnuť zníženie správneho poplatku ešte o ďalších 15 eur (z už aj tak zníženej sadzby poplatku), ak sa pred podaním návrhu na vklad doručí na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Správny poplatok Vám tak vieme pri štandardnom návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností znížiť celkovo až o 75%.  

V tejto súvislosti sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám zodpovieme akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa tejto témy.

No items found.
No items found.