Mgr. Martin Fajnor

advokát a partner

Mgr. Martin Fajnor

Právna prax a zameranie

Občianske a obchodné právo
Právo nehnuteľností
Daňové právo
Správne právo
Banské právo
Právo informačných technológií
Prepravné právo – nákladná cestná doprava

Martin je v oblasti občianskeho a obchodného práva expertom tak v mimosporovej, zmluvnej ako aj v sporovej agende. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť jeho skúsenosti a znalosti v oblasti práva nehnuteľností, predovšetkým v rámci komplexnej právnej starostlivosti o developerské projekty. Je taktiež špecialistom v oblasti správneho práva a daňového práva, o čom svedčia aj ocenenia našej advokátskej kancelárie v kategórii „daňové právo“ v ankete„Právnická firma roka“ v rokoch 2021 a 2022. Poskytuje právne služby aj v anglickom jazyku.

Publikačná činnosť:

FAJNOR, M.: Žaloba o určenie,že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu konania.
In: Súkromné právo, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, číslo 3/2018, s. 105

Vzdelanie a pôsobenie

2013

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)