Informácie poskytovateľa služby určené príjemcovi služby podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Advokátska kancelária HALADA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Kapitulská 21, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 18942/T, IČO: 36 669 661, DIČ: 202224625, IČ DPH: SK 2022246259, bankové spojenie: IBAN SK55 7500 0000 0040 0453 4737; informuje príjemcu služby o nasledovných skutočnostiach:

a) Poskytovateľ služby poskytuje právne služby, spočívajúce najmä v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch, spracúvaní právnych rozborov, správe majetku klientov a ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci (ďalej len „služba“).

b) Obchodné meno poskytovateľa služby:

 • Obchodné meno poskytovateľa služby: HALADA & PARTNERS s.r.o.
 • Právna forma poskytovateľa služby: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Sídlo poskytovateľa služby: Kapitulská 21, 917 01 Trnava
 • Telefónne číslo poskytovateľa služby: +420/33/5354567
 • Adresa poskytovateľa služby na zasielanie elektronickej pošty: kancelaria@akvh.sk

c) Poskytovateľ služby je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiele Sro, vo vložke č. 18942/T. Poskytovateľ služby koná prostredníctvom konateľa: JUDr. Andrej Halada, advokát, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 4748.

 1. d) Príslušný orgánom, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia, na základe ktorého poskytovateľ poskytuje službu: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava, tel.: 02/52961522, fax: 02/52961554, e-mail: office@sak.sk, IČO: 30 795 141, DIČ: 2021921033, IČ DPH: SK 2021921033, bankové spojenie: IBAN SK24 0900 0000 0001 7692 5146.
 2. e) Daňové identifikačné číslo poskytovateľa služby: 202224625.Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty poskytovateľa služby: SK 2022246259.
 3. f) Spoločník poskytovateľa služby JUDr. Andrej Halada je členom Slovenskej advokátskej komory ako profesijnej organizácie advokátov. Spoločníkovi poskytovateľa služby JUDr. Andrejovi Haladovi bol udelený akademický titul doktor práv Trnavskou univerzitou v Trnave.
 4. g) Všeobecné podmienky poskytovania služby upravuje zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
 5. h) Poskytovateľ služby neuplatňuje ustanovenia o voľbe práva alebo voľbe súdu.
 6. i) Poskytovateľ služby zodpovedá za škodu, spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služby, podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
 7. j) Poskytovateľ poskytuje službu za odmenu, ktorej spôsob určenia a výšku upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
 8. k) Poskytovateľ služby má uzavretú Poistnú zmluvu č. 1050059443 na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti s poisťovateľom: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408. Rozsah poistenia je upravený v čl. 3 Poistnej zmluvy č. 1050059443 a územný rozsah poistenia je upravený v čl. 4 Poistnej zmluvy č. 1050059443. Bližšie informácie o rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu a územnom rozsahu poistenia Poskytovateľ poskytne v mieste svojho sídla.
 9. l) Reklamáciu na poskytovanú službu možno podať poskytovateľovi služby v jeho sídle. Sťažnosť na poskytovanú službu možno podať na Slovenskej advokátskej komore.