PRÁVNE SLUŽBY

Právo obchodných spoločností

– zakladanie, zmeny, transformácie a zrušenie obchodných spoločností a družstiev
– fúzie a akvizície (M&A) vrátane due diligence
– zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom s možnosťou využitia elektronického podania
– poradenstvo a konzultačná činnosť vo veciach obchodných spoločností a družstiev
– registrácia partnerov verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora a zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Občianske a obchodné právo

– vypracovanie a posúdenie všetkých typov občianskoprávnych a obchodnoprávnych zmlúv
– vypracovanie právnych stanovísk a auditov
– zastupovanie v sporových a nesporových konaniach pred všeobecnými súdmi a pred rozhodcovskými súdmi
– zastupovanie pri rokovaniach o uzatváraní zmlúv
– poradenstvo a konzultačná činnosť v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach

Právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier

– komplexné právne poradenstvo a služby pri správe a prevádzkovaní obchodných a administratívnych centier

Prepravné právo – nákladná cestná doprava

– vypracovanie a posúdenie zmlúv v oblasti prepravy tovarov v nákladnej cestnej doprave
– prepravná zmluva v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR
– zodpovednosť za škodu v oblasti prepravy tovarov
– sporová agenda súvisiaca s medzinárodnou cestnou nákladnou dopravou podľa Dohovoru CMR, zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi a pred rozhodcovskými súdmi
– poradenstvo a konzultačná činnosť v súvislosti s medzinárodnou cestnou nákladnou dopravou podľa Dohovoru CMR

Pozemkové právo a právo nehnuteľností

– posúdenie a riešenie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
– zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
– právny audit nehnuteľností
– komplexné právne poradenstvo v oblasti nájmu nebytových priestorov
– usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom, dohľadanie neznámych vlastníkov
– vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
– riešenie duplicitného vlastníctva k nehnuteľnostiam

Agrárne právo a dotácie

– komplexné právne poradenstvo pri podnikaní v poľnohospodárstve
– dotácie a spoločná poľnohospodárska politika EÚ

Právo informačných technológií

– právne poradenstvo v oblasti doménových mien, webových stránok a webhostingu

Právo duševného vlastníctva

– autorské právo: príprava a posudzovanie licenčných zmlúv a iných zmlúv súvisiacich s autorskoprávnou ochranou, ochrana majetkových a osobnostných práv autorov, riešenie autorskoprávnych sporov, vrátane zastupovania v súdnych konaniach
– ochranné známky: príprava a posudzovanie licenčných zmlúv, ochrana pred neoprávnenými zásahmi do práv majiteľa ochrannej známky, zastupovanie v konaniach vedených pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Konkurz a reštrukturalizácia

– poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
– príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu
– zastupovanie v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
– prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie
– príprava incidenčných žalôb a zastupovanie v incidenčných súdnych sporoch

Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok

– mimosúdne vymáhanie pohľadávok, upomienkový servis
– súdne vymáhanie pohľadávok, príprava žalôb a súvisiacich podaní na súd a zastupovanie v súdnom konaní, príprava návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovanie v exekučnom konaní
– sporová agenda súvisiaca s mimosúdnym a súdnym vymáhaním pohľadávok
– sledovanie právneho stavu dlžníka
– poradenstvo a konzultačná činnosť v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Developerské projekty

– komplexné právne poradenstvo súvisiace s hromadným predajom alebo prenájmom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
v rámci developerských projektov
– hromadná príprava rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo či nájomných zmlúv
na mieru konkrétneho developerského projektu
– príprava návrhov na zápis rozostavaných a dokončených rodinných a bytových domov do evidencie katastra nehnuteľností
– posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie súvisiacej s výstavbou a predajom developerského projektu

Daňové právo

– poradenstvo pri daňových kontrolách z oblasti dane z príjmu a DPH
– zastupovanie v daňových konaniach vrátane daňových pojednávaní, príprava odborných vyjadrení a právnych stanovísk, príprava opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane
– príprava správnych žalôb a zastupovanie v súdnych konaniach o správnych žalobách podaných proti rozhodnutiam správcu dane a Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, príprava kasačných sťažností a zastupovanie v súdnych konaniach pred kasačným súdom

Banské právo

– poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti výkonu banskej činnosti
– príprava návrhov na povolenie banskej činnosti, zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej banskej správy
– poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva a posudzovanie vplyvov banskej činnosti na životné prostredie v kontexte banskej činnosti

Ochrana osobných údajov

– poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov
– vypracovanie dokumentácie k splneniu povinností v zmysle GDPR

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk