Mgr. Martin Fajnor, advokát

Zápis v zozname advokátov pod číslom 7766

e-mail: fajnor@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, prepravné právo – nákladná cestná doprava, právo informačných technológií, správne právo, developerské projekty, daňové právo, banské právo, súdne spory

Vzdelanie:

2013: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)

Pracovné skúsenosti:

2019 – doteraz: Advokát v advokátskej kancelárii HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2013 – 2019: Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii VRANOVIČ/HALADA s.r.o., neskôr HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2012 – 2013: Právny asistent v advokátskej kancelárii VRANOVIČ/HALADA s.r.o.

Publikácie:

FAJNOR, M.: Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu konania.
In: Súkromné právo, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, číslo 3/2018, s. 105

Jazyky: anglický

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk