JUDr. Andrej Halada, advokát

Zápis do zoznamu advokátov pod číslom 4748

e-mail: halada@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, prepravné právo – nákladná cestná doprava, pozemkové právo a právo nehnuteľností, agrárne právo a dotácie, banské právo

Vzdelanie:

2010: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul JUDr.) – absolvovanie rigoróznej skúšky a obhájenie rigoróznej práce na tému Aktuálne otázky aplikačnej praxe právnej úpravy zmluvy o dielo podľa obchodného zákonníka v roku

2004: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.)

1998: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejepis, etická a občianska výchova (titul Mgr.)

Pracovné skúsenosti:

2008 – doteraz: Advokát a partner v advokátskej kancelárii VRANOVIČ, s.r.o., ktorá následne zmenila obchodné meno na VRANOVIČ/HALADA s.r.o. a neskôr na HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2005 – 2008: Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Tomáša Vranoviča, neskôr v advokátskej kancelárii VRANOVIČ, s.r.o.

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk